Analizēts toksisko PA sastāvs Latvijā sastopamajās nezālēs

Senecio vulgaris

Vides risinājumu institūta (VRI) pētnieki ir noslēguši darbu pie pētījuma par toksisko pirolizidīna alkaloīdu (PA) sastāvu Latvijā  sastopamajās nezālēs. Pētījumā tika iekļautas tīruma neaizmirstulītes (Myosotis arvensis L.), tīruma aitenes (Anchusa arvensis (L.) M. Bieb.), ārstniecības vēršmēles (Anchusa officinalis L.), parastās krustaines (Senecio vulgaris L.), kuras salīdzinātas ar PA kontekstā visplašāk izpētīto Jēkaba krustaini (Jacobaea vulgaris Gaertn. syn Senecio jacobaea L.).

Pētot minētās nezāles, tika identificēti 26 no 35 Eiropas Komisijas regulā Nr. 2023/915 uzskaitītajiem pirolizidīna alkaloīdiem mainīgos daudzumos un dažādu savienojumu veidā.

Salīdzinot visas pētītās nezāles, konstatēts, ka vislielāko PA koncentrāciju satur krustaines (Senecio ģints), it īpaši parastā krustaine (S. vulgaris). Savukārt Jēkaba krustaine (J. vulgaris) izceļas ar lielāko PA daudzveidību.

Līdz ar to, lūkojoties uz PA koncentrāciju nezālēs, parastā krustaine Latvijā ir nozīmīgs kultūraugu piesārņotājs.

Balstoties uz pirolizidīna alkaloīdu esterifikācijas pakāpi  (monoesteri < diesteri<cikliskie diesteri), tos var klasificēt pēc to toksiskuma, par toksiskāko uzskatot ciklisos diesterus. Konstatēts, ka ārstniecības vēršmēlēs un tīruma aitenēs atrodamie pirolizidīna alkaloīdi galvenokārt ir mazāk kaitīgā to monoesteru formā, kam seko tīruma neaizmirstulītēs atrodamie monesteru un diesteru formā esošie PA. Abās krustainēs noteiktie PA ir to cikliskie diesteri, līdz ar to jāsecina, ka šīs Latvijā sastopamās nezāles ir arī viskaitīgākās.

Iegūtie rezultāti kalpos par pamatu turpmākiem pētījumiem, kuros tiks vērtēta PA pārnese no nezālēm uz kultūraugiem.

Pētījums tiek veikts projekta “Pirolizidīna alkaloīdu pārnese no nezālēm uz augsni un ārstniecības augiem (Nr. lzp-2022/1-0543)” ietvaros. Projektu finansē Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma.

Vairāk par projektu ŠEIT.