Bioekonomikas eksperti diskutē par jomas attīstības iespējām Vidzemē

2018.gada 30.javārī Ziemeļu Ministru padomes birojā norisinājās Vidzemes plānošanas reģiona un Vides risinājumu institūta organizētā ar bioekonomikas jomu saistīto ekspertu sanāksme. Tajā vienuviet pulcējās nozīmīgi jomas pārstāvji – pētniecības, attīstības un inovāciju institūti, biznesa atbalsta organizācijas, uzņēmēji, lēmējinstitūcijas, nozares speciālisti, lai diskutētu par bioekonomikas attīstībai Latvijā nepieciešamajiem pasākumiem, priekšnosacījumiem un izaicinājumiem.

Tikšanās sākumā Vidzemes plānošanas reģiona pārstāve Irīna Kulitāne un Vides risinājumu institūta izpilddirektore Inese Suija – Markova iepazīstināja dalībniekus ar plānotajām bioekonomikas attīstīšanas aktivitātēm Vidzemes reģionā. Savukārt JAMK Lietišķo zinātņu universitātes pārstāve Anna Aalto dalījās Somijas pieredzē bioekonomikas attīstīšanā. Tālākās diskusijas laikā jomas eksperti sniedza vērtīgus ieteikumus Vidzemes reģiona bioekonomikas profila un rīcības plāna izstrādei un virtuālā Baltijas jūras reģiona bioloģiskās uzņēmējdarbības centra izveidei. Paredzēts, ka virtuālais uzņēmējdarbības centrs tiks izstrādāts un būs  pieejams lietotājiem 2020. gadā.

Nozīmīgākie aspekti, ko eksperti minēja saistībā ar Vidzemes reģiona bioekonomikas profila un rīcības plāna izstrādi bija cilvēku domāšanas maiņa (īpaši uzņēmējdarbības, pārvaldes, izglītības un pētniecības jomās), izpratnes par bioekonomiku veicināšana, publisko un privāto finanšu līdzekļu piesaiste, spēja piesaistīt vietējās un ārzemju izcelsmes investīcijas, pievilcīgas uzņēmējdarbības vides radīšana, starpdisciplināras sadarbības veicināšana, zemes kā galvenā resursa apgūšana, bioekonomikas mērķu iestrādāšana nacionālajā politikā, kā arī bioekonomikas rīcību saskaņošana ar citām Eiropas politikas prioritātēm (piemēram, klimata).

VRI dibinātājs un uzņēmējs Gundars Skudriņš uzsvēra, ka šobrīd vērojams visaptverošu datu trūkums par reģionā pieejamajiem resursiem un prasmēm: “Tiem, kuri vēlētos investēt bioekonomikas jomās Latvijā, vai iegūt informāciju par citās valstīs pieejamiem resursiem, šādu datu apkopošana saprotamā veidā, kā arī pieejamība vienuviet, būtu praktiski noderīgs informācijas centrs”.

Kā norādīja A.Aalto, atsaucoties uz Eiropas Savienības stratēģiju, Baltijas jūras reģionam ir potenciāls kļūt par vienu no pasaules vadošajiem reģioniem videi draudzīgai izaugsmei un ilgtspējīgai attīstībai. Baltijas jūras reģiona valstīs ir labi attīstītas infrastruktūras, tehnoloģiskās un vides zināšanas, kā arī liela biomasas koncentrācija. Bioekonomikas joma sniedz plašas iespējas jaunai uzņēmējdarbībai un nodarbinātībai kopumā, un tāpat kā projekta RDI2CluB intereses, tā nodrošina lauku apvidu attīstību, īpaši primārajās nozarēs.

Lai veicinātu starptautiska, nacionāla un reģionāla līmeņa sadarbību starp pētniecības un attīstības institūtiem, izglītības iestādēm, uzņēmējiem, biznesa atbalsta organizācijām, pārvaldes institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm, kā arī uzlabotu zināšanu, resursu un infrastruktūras pārneses iespējas, plānots izstrādāt Virtuālo Baltijas jūras reģiona bioloģiskās uzņēmējdarbības centru. Vērtējot centra sniegtās iespējas, bioekonomikas eksperti uzsvēra, ka rīka dzīvotspēja ir atkarīga no spēcīga satura un specializācijas, kas pielāgota bioekonomikas mērķa auditoriju – uzņēmēju, pētnieku, izglītības iestāžu, citu nozares dalībnieku un ekspertu, vajadzībām. Vietne kalpotu gan kā bioekonomikas informācijas krātuve, kurā pieejami praktiski padomi, videomateriāli, apmācības u.c. materiāli, gan arī kā jomas tīklošanās un kontaktu dibināšanas platforma.

Bioekonomikas jomas saistīto Latvijas ekspertu sanāksme bija pirmā šāda veida tikšanās projekta ietvaros. Tā pulcēja kuplu institūciju loku, parādot nozares spēlētāju interesi sadarboties. Tikšanās laikā izskanējušie ieteikumi ir būtisks pienesums un tiks ņemti vērā, ieviešot aktivitātes bioekonomikas ekosistēmas attīstības veicināšanai. Arī turpmāk Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides risinājumu institūtu organizēs jomas ekspertu sanāksmes, lai, kopsolī ar ieinteresētajām pusēm, ieviestu praktiski noderīgus risinājumus.

Ekspertu tikšanās tika organizēta projekta “Bioekonomikas inovāciju sistēmas attīstīšana reģionos” (RDI2CluB) ietvaros. To īsteno Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides risinājumu institūtu Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) programmas 2014.-2020. gadam ietvaros, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Norvēģijas līdzfinansējumu. RDI2CluB mērķis ir atbalstīt viedu, ilgtspējīgu un iekļaujošu bioekonomikas nozares izaugsmi BJR lauku teritorijās.

""

Vairāk par projektu.