Biorepelentu projektā paveiktais prezentēts GA kongresā

Šī gada 28.–31. augustā  Salonikos, Grieķijā, norisinājās 70. starptautiskais kongress, ko rīkoja Ārstniecības augu un dabas produktu pētniecības biedrība (Society for Medicinal Plant and Natural Product Research GA). Ikgadējā kongresa mērķis ir paplašināt esošās zināšanas un iegūt jaunu pieredzi saistībā ar dabas vielām, to produktiem un izpēti, kā arī nodibināt jaunus sadarbības kontaktus ar citu valstu nozares pārstāvjiem.

Kongresā tika prezentēti arī ERAF finansētā projekta “Ēterisko eļļu destilācijas atlikumi kā potenciāla izejviela ilgtspējīgiem augu izcelsmes produktiem ar repelentu iedarbību Nr. 1.1.1.1/20/A/096”  ietvaros iegūtie rezultāti.

Prezentētas tika līdz šim projekta ietvaros izstrādātās metodes un sasniegtie rezultāti insektu repelentiem, kas iegūti no destilētas priežu (Pinus sylvestris), ķimeņu (Carum carvi) vai kumelīšu (Matricaria recutita) biomasas atlikumiem. Ziņojuma nosaukums – “Medicinal Plants Waste Material as a Potential Source of Sustainable Agricultural Pest Repellents”.

Iegūtie rezultāti norāda uz veiksmīgi izstrādātām metodēm repelentu formulāciju novērtēšanai:

  • Ķīmiskā sastāva raksturojums – dominējošo bioaktīvo savienojumu grupu kvantificēšana, izmantojot spektrofotometrijas metodes;
  • Izstrādāto formulāciju un komerciālo repelentu un standartu salīdzinājums;
  • Auga allelopātisko īpašību novērtējums, apstrādājot tos ar izstrādātajām formulācijām un standartiem, pielietojot gāzu hromatogrāfijas-masspektrometrijas analīzi;
  • Repelences testēšana ar insektiem, pielietojot daļēji automatizētas datu iegūšanas un apstrādes metodes, lai optimizētu testu veikšanai nepieciešamo laiku un resursus.
SIA "Field and Forest" Biorafinēšanas daļas vadītāja Liene Kienkas

Prezentāciju kopsavilkumi pieejami konferences tēžu grāmatā:

Pētījums tiek veikts projekta “Ēterisko eļļu destilācijas atlikumi kā potenciāla izejviela ilgtspējīgiem augu izcelsmes produktiem ar repelentu iedarbību” (Nr. 1.1.1.1/20/A/096) ietvaros. Projektu atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros.