Burtnieku ezers

Burtnieks

Burtnieka ezera izpēte un ilgtspējīgas apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde

Burtnieks ir būtisks novada resurss, to aktīvi izmanto makšķernieki un atpūtnieki, tomēr pašreizējais ezera ekoloģiskais stāvoklis ierobežo tā pieejamību un pievilcību patērētāju acīs. Tas skaidrojams ar to, ka cilvēku darbības ietekmē ezera krasti ir aizauguši ar niedrēm un krūmiem un vasaras sezonās ezerā novērota aktīva zilaļģu ziedēšana, kas būtiski samazina ūdens kvalitāti. Lai novērstu minētās problēmas un veiksmīgi izplānotu ezera apsaimniekošanas stratēģiju, nepieciešami kvalitatīvi un detalizēti zinātniski dati par ekosistēmas kompleksu funkcionēšanu. Burtnieka ezers ir pētīts jau iepriekš, tomēr līdz šim nav veikti visaptveroši pētījumi ar mērķi raksturot Burtnieka ezera dažādu ekosistēmas elementu savstarpējo mijiedarbību un ietekmi uz ekosistēmu kopumā.

Mērķis

Izstrādāt integrētu un ilgtspējīgu Burtnieka ezera apsaimniekošanas stratēģiju un tās ieviešanas plānu, lai sekmētu Burtnieka ezera ekosistēmas atveseļošanos un ezeram pieguļošo teritoriju sociālekonomisko attīstību.

VRI risinājumi

Balstoties uz aktuāliem un vēsturiskiem zinātniskiem datiem, izstrādāt ekosistēmas pieejā bāzētu, praktiski pielietojamu ezera ekosistēmas modeli, tādējādi radot pamatu pārdomātai lēmumu pieņemšanai un Burtnieka ezera un tam piegulošo teritoriju ilgtspējīgai apsaimniekošanai.

Pielietotās metodes un tehnoloģijas

Zinātnisku datu ievākšanai un analīzei projektā tiek izmantotas gan klasiskās hidrobioloģijas (barības vielu, fitoplanktona, zooplanktona, zoobentosa paraugu ievākšana un analīze) un ūdensbotānikas izpētes metodes, gan inovatīvas aviācijā bāzētas attālās izpētes metodes un tehnoloģijas – hiperspektrālie sensori un lāzerskeneris. Lai noteiktu ezera stāvokli un resursu izmantojamību gada griezumā, dati tiek ievākti un analizēti dažādās sezonās. Zivju sabiedrības izpēte tiek veikta atbilstoši Eiropas Standartam EN 14757:2005 ar Nordic tipa daudzacu žaunu tīkliem kā arī izmantojot elektrozveju un pelaģisko zvejas trali (sadarbībā ar Čehijas Zinātņu akadēmiju).

Rezultāti

Iepriekšējā projekta datu ievākšanas periodā (no 2013.gada maija līdz oktobra vidum) iegūtie dati ļauj secināt, ka cilvēka darbību rezultātā ezerā no sateces baseina ieplūst liels barības vielu daudzums, kas  savukārt novedis pie ezera ūdens kvalitātes būtiskas pazemināšanās. Papildus tam novērots, ka ļoti lielā makšķernieku un zvejnieku spiediena uz plēsīgajām zivīm dēļ ezerā ir izmainīts zivju sugu sastāvs t.i. ir pārmērīgs karpveidīgo zivju īpatsvars, kas arī pastarpināti atstāj negatīvu ietekmi uz ūdens kvalitāti. Tomēr līdz šim iegūtais datu apjoms uzskatāms par nepietiekamu pilnvērtīgai ezera ekosistēmas raksturošanai un nolūkā izveidot ilgtspējīgu ezera apsaimniekošanas stratēģiju, ezera izpēte tiek turpināta.

Burtnieka ezera zivju izpēte sadarbībā ar Čehijas Zinātņu akadēmijas zinātniekiem Latvijas Radio raidījumā “Zināmais nezināmajā” 22.09.2014

Raksts Burtnieku novada pašvaldības portālā

Sižets LTV raidījumā „Panorāma” 31.07.2014.

Sižets Vidzemes televīzijā 30.07.2014.

Sižets LNT raidījumā „900 sekundes” 28.07.2014.

Sižets LTV raidījumā “Makšķerē ar Olti”, 19.12.2013.

Matīsa Žagara, VRI ihtiologs, prezentācija par Burtnieka ezera ekoloģiskajām problēmām un izpētes veikšanu.

Burtnieku novada pašvaldības sižets par ezeru apsaimniekošanas konferenci 14.10.2013

Sižets par Burtneka ezera apsaimniekošanas konferenci LTV raidījumā „Panorāma”  12.10.2013.

Projekta norise: 01.05.2013 – 20.12.2014

Projekta vadītājs: VRI vadošais pētnieks Dr.biol. Matīss Žagars, E-pasts: matiss.zagars@videsinstituts.lv

Projekta finansētājs/-i: Burtnieku novada pašvaldība

Līdzfinansējums: Vides risinājumu institūts

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar: Burtnieku novada pašvaldība, Čehijas Zinātņu akadēmija (AVČR), Somijas vides institūts (SYKE)