Cēsīs starptautiski eksperti attīsta rekomendācijas sabiedriskās zinātnes attīstībai

5. jūnijā Vides risinājumu institūts (VRI) Cēsīs pirmo reizi Baltijā uzņēma 60 sabiedriskās zinātnes pētniekus un ekspertus no 24 valstīm, lai izstrādātu ieteikumus sabiedriskās zinātnes attīstībai Eiropā un iesaistītajās valstīs, tai skaitā Latvijā.

"Foto:

Sabiedriskā zinātne ir pētniecības prakse, kas notiek ar sabiedrības līdzdalību. Tās ietvaros sabiedrības pārstāvji, sadarbojoties ar zinātniekiem, sniedz nozīmīgu ieguldījumu dažādās pētniecības jomās. Latvijā redzamākie piemēri ir Dabasdati.lv, kā arī vairākas Vides risinājumu institūta iniciatīvas – ziņošana par savvaļā sastopamo ārstniecības augu atradnēm, lai pētītu Latvijas genotipu potenciālu; augšņu izpēte, iesaistot vairākas skolas; ziņošana par 9 pavasara augu atradnēm Vidzemē un Latgalē, kurā vēl līdz 30. jūnijam var paspēt piedalīties.

"Foto:

Tomēr VRI pētniece un sabiedriskās zinātnes virziena vadītāja Baiba Prūse norāda, ka Latvijā vēl neesam pilnvērtīgi izmantojuši sabiedriskās zinātnes potenciālu. Lai mācītos un atrastu Latvijai piemērotākās sabiedriskās zinātnes metodes, ir vērts iesaistīties tādos starptautiskajos tīkos kā sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā COST akcija “Sabiedriskā zinātne radošuma, zinātniskās pieejas un inovāciju attīstībai Eiropā”. Otrdien šīs akcijas pārstāvji Cēsīs attīstīja rekomendācijas Eiropas sabiedriskās zinātnes stratēģijas attīstībai.

"Foto:

Ņemot vērā esošās sabiedriskās zinātnes prakses Eiropā, eksperti uzsvēra, ka, izstrādājot  rīkus sabiedriskās zinātnes attīstībai gan Eiropas, gan valstu līmenī, ir jāsāk ar vienotu izpratni par to, kas ir sabiedriskā zinātne, kādas metodes tajā ietilpst, kuras no tām ir atbilstošākās konkrētajās situācijās. Kamēr sabiedriskās zinātnes termins daudzās pasaules valstīs kļūst aizvien pievilcīgāks, izpratne par tās funkcijām ir atšķirīga. Piemēram, tādas platformas kā Dabasdati.lv pilda datu ievākšanas funkciju, kas ir veiksmīgs sabiedrības iesaistes rīks, bet ne visus datus iespējams tiešā veidā pielietot zinātniskajai izpētei. Savukārt skolu iesaiste augšņu un citu dabas resursu izpētē nozīmē daudz ciešāku sadarbību starp zinātniekiem un skolu pārstāvjiem. Lai augšņu izpēte norisinātos pēc zinātniskajiem standartiem, pētnieki izstrādā izpētes noteikumus un apmāca skolotājus pirms tiek veikta izpēte. Tas nodrošina pētniekus ar precīzākiem mērījumiem, taču prasa vairāk laika un nepiegādā tik lielu datu apjomu kā ziņošanas platformas. Lai saprastu, kuras no šīm un vēl citām sabiedriskās zinātnes metodēm Latvijas iedzīvotājiem un pētniekiem būtu visatbilstošākās, būtu nepieciešams apkopot visas aktivitātes, kas sabiedriskās zinātnes jomā Latvijā ir veiktas un tām organizācijām, kas šīs aktivitātes ir ieviesušas, nākt kopā un vienoties par sabiedriskās zinātnes standartiem. COST akcijas “Sabiedriskā zinātne radošuma, zinātniskās pieejas un inovāciju attīstībai Eiropā” ietvaros eksperti izstrādās grāmatu, kas apkopos Eiropā pastāvošos sabiedriskās zinātnes izaicinājumus, kā arī atbalsta rīkus to risināšanai.

"Foto:

Eksperti arīdzan uzsvēra, ka sabiedriskās zinātnes aktivitātēm jābūt maksimāli iekļaujošiem, aptverot visas iesaistītās puses – zinātnieki, sabiedrība, valsts pārvalde, politiķi, akadēmiskās institūcijas, NVO, mediji un citi. Lai izstrādātu atbalsta rīkus sabiedriskās zinātnes attīstībai pirmkārt, jābūt iesaistītām visām šīm pusēm nacionālā līmenī un otrkārt – internacionālā līmenī. Latvijā pašlaik sabiedriskās zinātnes aktivitātēs pārsvarā veic pētnieki, NVO sektors un daļa sabiedrības pārstāvju. Lai veiksmīgāk iekustinātu sabiedriskās zinātnes attīstību, nepieciešama arī citu pušu iesaiste.

"Foto:

Sabiedriskās zinātnes pasākums Cēsīs norisinājās Starptautiskās sadarbības programmas zinātnes un tehnoloģiju jomā COST akcijas “Sabiedriskā zinātne radošuma, zinātniskās pieejas un inovāciju attīstībai Eiropā” ietvaros. Tajā apvienojušies zinātnieki, pētnieki un profesionāļi no visas Eiropas ar vienotu mērķi – apvienot kompetences zinātnes, izglītības un sabiedriskās līdzdalības jomās, lai veidotu jaunas sabiedriskajā zinātnē bāzētas sociālās inovācijas.

Vairāk par COST akciju un sabiedrisko zinātni iespējams uzzināt šeit.

Vides risinājumu institūts ir starptautiska pētniecības, attīstības un inovāciju organizācija. Tajā apvienojušies dažādu nozaru eksperti un speciālisti, kas, pielietojot jaunākās tehnoloģijas un zināšanas, izstrādā risinājumus ar dabas resursu apsaimniekošanu saistītiem izaicinājumiem.