GrassLIFE: zālāju atjaunošana un efektīva izmantošanaES prioritāro zālāju apsaimniekošana un to dažādas izmantošanas veicināšana (GrassLIFE) Nr. LIFE16 NAT/LV/000262

Latvijā strauji sarūk Eiropas Savienības (ES) prioritāro zālāju apjoms. Ja pirms 100 gadiem to bija apmēram 30% valsts teritorijas, tad intensīvas un neapdomīgas lauksaimniecības rezultātā to īpatsvars sarucis līdz 0.3%, turklāt tas turpina samazināties.  Tādi zālāju biotopi kā smiltāju zālāji (6120*), sausi zālāji kaļķainās augsnēs (6210*), vilkakūlas zālāji (6230*), sugām bagātas ganības un ganītas pļavas (6270*), kā arī parkveida pļavas un ganības (6530*) sasniegušas Eiropā sarūkoša vai izzūdoša biotopa statusu. GrassLIFE projekta laikā plānots uzlabot šo biotopu aizsardzības statusu Latvijā un padarīt efektīvāku to apsaimniekošanu. Visas zālāju atjaunošanas darbības tiks īstenotas 14 Natura2000 teritorijās.

Mērķis:

Projekta galvenais mērķis ir attīstīt un uzlabot ES prioritāro zālāju aizsardzības statusu Latvijā (6120*, 6210*, 6230*, 6270*, 6530*) un padarīt efektīvāku to apsaimniekošanu.

Aktivitātes:

  1. atjaunot biotopus un uzlabot to aizsardzības statusu 1320,50 hektāros ES nozīmes prioritāro zālāju, izmantojot pārbaudītas metodes, kā arī pārbaudot inovatīvas atjaunošanas metodes pilotteritorijās;
  2. izveidot ilgtermiņa un ilgtspējīgu apsaimniekošanas (noganīšanas) sistēmu atjaunoto zālāju teritorijās, sadarbībā ar zemnieku saimniecībām;
  3. sagatavot rekomendācijas zālāju aizsardzības statusa uzlabošanai un zālāju savstarpējai konektivitātei Latvijā;
  4. veicināt izpratni par ilgtspējīgu zālāju apsaimniekošanas ekonomiskajiem aspektiem;
  5. uzlabot sabiedrības zināšanas un informētību par prioritāro zālāju saglabāšanu Latvijā un Eiropas Savienībā.

Projekta norises laiks: 2017. gada 1. septembris – 2023. gada 31. marts

Vadošais partneris: Latvijas Dabas fonds

Partneri: Vides risinājumu institūts, Latvijas Universitāte, SIA “Andruks”, SIA EETAC, SIA “1NET”, SIA “Sita Nature park”, Z/S “Celmiņi”, Z/S “Drubazas”, Z/S “Kalna Rubeņi”, Z/S “Jaunkraukļi”, Z/S “Krastiņi”, Z/S “Stirnas”, Z/S “Vekši”, Z/S “Vētras

Projekta vadītājs: Inga Račinska, Latvijas Dabas fonds, e-pasts: inga.racinska@ldf.lv

VRI projekta koordinators: Rūta Abaja, e-pasts: ruta.abaja@videsinstituts.lv

Projekta finansētāji: ES LIFE+ programma, Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija, projekta partneri.