Griezes biotopu modelēšana

Griezes biotopu modelēšana "Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene" (Saīsinājumā - DVIETE)LIFE09 NAT/LV/000237 ietvaros

 

Grieze (Crex crex L.) ir aizsargājama putnu suga Latvijā un Eiropas Savienībā, tāpēc būtiski saglābāt biotopu, kurā grieze labprāt uzturas. Diemžēl cilvēku saimnieciskās darbības ietekmē dabiskais griezes palieņu biotops ir kļuvis reti sastopams. Rezultātā  griezēm nākas uzturēties mazāk piemērotos biotopos, kur tās apdraud pārāk intensīva lauksaimniecība vai tieši pretēji – ilgstoši neapsaimniekotu zemju aizaugšana ar krūmiem un apmežošanās. Griezes sugas saglabāšanai ir aktuāla piemērota biotopa modelēšana un atjaunošana tādās īpaši aizsargājamās teritorijās kā Dvietes palienes dabas parks. Analizējot aviācijā bāzētas attālās izpētes datus, iespējams noteikt sugas aizsardzībai piemērotākās vietas ainavā un novērtēt iespējamos biotopa uzlabojumus.                 

Mērķi

  1. Izmantojot augstas izšķirtspējas attālās izpētes datus, kuros identificēti griežu biotopa piemērotību ietekmējošie faktori, izveidot griezēm piemērotu biotopa modeli;
  2. Izstrādāt un aprakstīt modelēšanas metodi griezes biotopa piemērotības noteikšanai.

VRI risinājums

Izmantojot aviācijā bāzētas attālās izpētes datus,  izstrādāt sugas – biotopa modeli un kartogrāfisko materiālu biotopu piemērotībai griezes ligzdošanai Dvietes palienes dabas parka teritorijā. Lai iegūtu informāciju par mikrobiotopu veidiem un izplatību pļavās, ganībās un pārējās lauksaimniecības zemēs, kā arī noteiktu griežu sastopamības apjomu šajās teritorijās, VRI pētnieki izmantoja mūsdienīgas aviācijā bāzētas attālās izpētes informācijas tehnoloģijas.

Pielietotās metodes un tehnoloģijas

Lai noteiktu griežu biotopu teritorijas un parametrus, kā arī detektētu sugas sastopamību, VRI izmantoja lidmašīnā iemontētus hiperspektrālos sensorus un zemes virsmas lāzerskeneri (LiDAR sensorsistēmu). 

1.attēls. Grieze (Crex crex L.) Foto: A.Auniņš

2.attēls. Griezēm piemēroto biotopu karte Dvietes palienes dabas parkam un tā apkārtnei – Ekoloģiskās nišas faktoru analīzes (ENFA) modelis

3.attēls. Griezēm piemēroto biotopu karte (4 piemērotības klašu dalījumā) Dvietes palienes dabas parkam un tā apkārtnei

Rezultāti

Tika ievākti un analizēti aviācijā bāzētas attālās izpētes dati un  izveidoti divi modeļi un kartogrāfiskie materiāli, kas atspoguļo griezes ligzdošanai piemērotus biotopus Dvietes palienes dabas parka teritorijā. Visprecīzākais – ekoloģiskās nišas faktoru analīzes (ENFA) modelis, kuru iespējams pielietot arī turpmākai griezēm piemērotu biotopu identificēšanai un apsaimniekošanai ne tikai Dvietes palienes bet arī citās teritorijās. Modelis izveidots, izmantojot VRI sagatavotās veģetācijas augstuma un hiperspektrālo datu kartes.

Projekta buklets

Rūtas Abajas ziņojuma plakāts Latvijas Universitātes 71. zinātniskajai konferencei:

Projekta norise: 01.10.2010 – 30.09.2014

VRI projekta koordinators: Rūta Abaja, ruta.abaja@videsinstituts.lv, Mob.tel. +371 27818676

Projekta finansētāji: Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar: Latvijas Dabas fonds, ARK Nature, Ilūkstes novada dome, ELM MEDIA

Papildu informācija par projektu