Hidroloģiskā režīma atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā

Hidroloģiskā režīma atjaunošana purvainajos mežos Gulbjusalas purva dabas liegumā Meža biotopu atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā (Akronīms – FOR-REST) LIFE10 NAT/LV/000159 ietvaros

Intensīvas un straujas purvaino mežu nosusināšana un meliorācijas sistēmas ierīkošana degradējusi to dabisko stāvokli. Purvaino mežu platības sarūk, zūd biotopa kvalitāte un funkcijas. Gulbjusalas purva dabas lieguma apkārtne  ir viena no susināto un pārmitro mežu blīvākajām teritorijam Gaujas nacionālajā parkā. Gulbjsalas purva dabas liegumā esošo purvaino mežu biotops vairs nespēj pats sevi atjaunot un nodrošināt mājvietu dažādām sugām, tam piešķirts Eiropas Savienības (ES) īpaši aizsargājamo biotopu statuss. ES ziņojumā par aizsargājamo biotopu stāvokli Latvijā konstatēts, ka lielākā daļa šo biotopu ir sliktā funkcionālā un aizsardzības stāvoklī. ES normatīvos noteikts – līdz 2020. gadam ikvienai ES dalībvalstij nepieciešams nodrošināt ekosistēmu un to pakalpojumu uzturēšanu un uzlabošanu, veidojot zaļo infrastruktūru un atjaunojot vismaz 15% degradēto ekosistēmu. Lai to realizētu, nepieciešama tūlītēja un uz kvalitatīviem pētniecības datiem balstīta plānveida rīcība.

Mērķi

Izstrādāt programmu Purvainajiem mežiem (91D0*) raksturīgā hidroloģiskā režīma atjaunošanai, novēršot susināšanas degradējošo ietekmi uz Eiropas savienības aizsargājamo biotopu (Biotopu direktīva (21.05.1992)) Gaujas Nacionālajā parkā (GNP).

VRI risinājumi

Pētniecībā balstīts vēlamais scenārijs hidroloģiskā režīma atjaunošanai purvainajos mežos. Novērtēt izvēlētā scenārija efektivitāti Gulbjusalas purva dabas liegumā un tā atjaunošanas ietekmi ārpus lieguma teritorijas. Gulbjusalas purva dabas lieguma hidroloģiskā režīma atjaunošanas programma kalpos par paraugu turpmākai purvaino mežu stāvokļa uzlabošanai Gaujas nacionālajā parkā.

Pielietotās metodes un tehnoloģijas

Lai noskaidrotu Gulbjusalas purva dabas lieguma purvaino mežu hidroloģiskā režīma izmaiņas, zemes lietojumu un dabas vērtības, plānots izmantot gan esošo, gan ar aviācijā bāzētu attālās izpēti iegūtu informāciju par projekta teritoriju, ietverot gan vēsturisko karšu, gan šī brīža situācijai atbilstošus karšu materiālus. Attālās izpētes veikšanai izmantoti lidmašīnā iebūvēti hiperpektrālie sensori un LiDAR lāzerskeneris.

Gulbjusalas purvs trīsdimensiju attēlā. Izveidots, balstoties uz lāzerskenera (LiDAR sistēma) datiem.

Rezultāti

Veikts Gulbjusalas purva dabas lieguma purvaino mežu hidroloģiskā režīma monitorings, iegūti inventarizācijas dati par to izplatību un stāvokli. Balstoties uz vēsturisko karšu un attālajā izpētē iegūto datu analīzes, izveidota digitālā purvaino mežu izplatības karte un modelis projekta teritorijā. Izstrādāta purvaino meža biotopu ilgtermiņa hidroloģiskā režīma atjaunošanas stratēģija.

1.attēls. Virsmas augstuma – reljefa karte Gulbjusalas purva apkārtnei. DTM modelis sagatavots, izmantojot aviācijā bāzētas attālās izpētes datu ievākšanas metodes.

Projekta norise: 01.09.2011. – 31.08.2015.

Projekta vadītājs: Mārtiņš Zīverts, Dabas aizsardzības pārvalde

VRI projekta koordinators: Gatis Eriņš, E-pasts: gatis.erins@videsinstituts.lv, Mob.t. +371 26554613

Projekta finansētājs/-i: Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma

Projekta līdzfinansētāji: Latvijs Vides aizsardzības fonds, projekta partneru ieguldījums

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar:

Vadošais partneris: Dabas aizsardzības pārvalde

Partneri: Latvijas Dabas fonds, ELM MEDIA
Papildu informācija par projektu: http://for-rest.daba.gov.lv/