Hlorofila koncentrācijas

Inovatīvas pieejas Baltijas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un vides stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā (akronīms - MARMONI) LIFE09 NAT/LV/000238

Intensīvas lauksaimniecības un piesārņojuma ietekmē, kā arī ierobežotas ūdens apmaiņas rezultātā Baltijas jūrā nonāk nesamērīgi liels barības vielu daudzums. Tas izraisa pārmērīgu fitoplanktonu augšanu un aļģu ziedēšanu, kas apdraud jūras bioloģisko daudzveidību. Jūras ekosistēmas funkciju un resursu saglabāšanai nākamajām paaudzēm Baltijas jūras krastos esošajām valstīm jāveido kopīga izpratne, jāpaaugstina zināšanu līmenis par jūras ekoloģisko stāvokli un jārod ilgtspējīgi saimniekošanas risinājumi.

Mērķis

Uzlabot zināšanas par bioloģiskās daudzveidības stāvokļa novērtējumu Baltijas jūrā un panākt kopīgu izpratni par bioloģiskās daudzveidības monitoringa metodēm, ko izmanto dažādās valstīs ap Baltijas jūru.

VRI risinājums

Izstrādāt metodiku inovatīvai aviācijā balstītai attālās izpētes datu izmantošanai fitoplanktona koncentrācijas uzraudzībai, kā arī zemūdens gultnes biotopu kartēšanai un novērtēšanai.

Pielietotās metodes un tehnoloģijas

Fitoplanktona koncentrācijas novērtēšanai tika izmantotas divas metodes – datu ievākšana lauka (jūras) mērījumos, kuru veica Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētnieku un aviācijā bāzētas attālās izpētes hiperspektrālo sensoru (VNIR redzamā un tuvā infrasarkanā starojuma sensors 380nm – 1050nm spektra diapazonā) datu ievākšana un analīze Rīgas jūras līcim.

Datu ievākšana Rīgas jūras līcī – lauka mērījumu vietas (gaiši zaļi punkti) un lidojuma – attālās izpētes datu ievākšanas līnijas.

1. attēls. Datu ievākšanas vietas Rīgas līcī. Lauka mērījumi un lidojumu līnijas.

2. attēls. Lidojuma līnija redzamās gaismas krāsu bildē (a) un speciāli pielāgoto spektra kanālu bildē (b), kur zaļā krāsa raksturo paaugstinātu fitoplanktona daudzumu un hlorofila a sadalījumu kartējumā (c).

2. attēls. Lidojuma līnija redzamās gaismas krāsu bildē (a) un speciāli pielāgoto spektra kanālu bildē (b), kur zaļā krāsa raksturo paaugstinātu fitoplanktona daudzumu un hlorofila a sadalījumu kartējumā (c).

3.attēls. Hlorofila/fitoplanktona koncentrācijas sadalījuma kartējums visām lidojuma līnijām Rīgas jūras līcī.

Projekta norise: 01.10.2010 – 31.03.2015

Projekta vadītājs: Gatis Eriņš, e-pasts: gatis.erins@videsinstituts.lv, Mob.  + 371 26554613

Projekta finansētājs: Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar:

Vadošais partneris: Baltijas Vides Forums – Latvija

Partneri: Latvijas Hidroekoloģijas institūts; Latvijas Dabas fonds; Dabas aizsardzības pāralde; Baltijas Vides  Forums – Igaunija; Igaunijas Jūras institūts; Somijas Vides institūts; Somijas Medniecības un zvejniecības izpētes institūts; Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūra.

Plašāka informācija par projektu