IKT balstīta savvaļas dzīvnieku uzskaites pieeja

Alnis-vides-risinajumu-instituts

Nr. 1.1.1.1/18/A/146

Nodibinājums Vides risinājumu institūts, SIA “Meža īpašnieku konsultatīvais centrs” un Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu izstrādā jaunu uz IKT (datiem) balstītu savvaļas dzīvnieku (pārnadžu) uzskaites metodoloģiju, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu to ilgtspējīgai pārvaldīšanai un konfliktsituāciju risināšanu starp zemes īpašniekiem, medniekiem un sabiedrību.

Savvaļas pārnadži ir vērtīgs dabas resurss, kura ikgadējais pienesums ES ekonomikai medījuma gaļas produkcijas veidā ir virs €394 miljoniem. Tomēr savvaļas pārnadžu ekspansija ir saistīta arī ar zaudējumiem lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, kas pārsniedz vairākus 100 miljonus eiro. Turklāt pārnadži katru gadu Eiropā ir iesaistīti vidēji 750000 satiksmes negadījumos, iezīmējot ceļu satiksmes drošības problēmu. Neviena no šobrīd lietotajām pārnadžu monitoringa metodēm Eiropā neatbilst nepieciešamajiem efektivitātes un precizitātes kritērijiem. Bieži lietotas lauka skaitīšanas metodes (pēdu skaitīšana sniegā un dzinējmedības) var sniegt neprecīzu novērtējumu un pieprasa lielus cilvēkresursus. Tādējādi ir vērojama nepieciešamība pēc jaunām, efektīvām un uzticamām metodēm pārnadžu uzskaitei.

Šobrīd pārnadžu populācijas pārvaldības plānošana Latvijā balstās uz aplēsēm bez regulāras to uzskaites, neņemot vērā arī svarīgus indikatorus, piemēram, dzimumu un vecuma struktūra populācijā, populācijas blīvuma atbilstība teritorijas kapacitātei, radītie zaudējumi arī citām ekonomikas nozarēm. Kopējais populācijas lielums tiek aprēķināts no aplēsēm, kas ievāktas no atsevišķām medību pārvaldības vienībām.

Ir nepieciešama uzticama, ilgtspējīga un adaptīvā savvaļas dzīvnieku pārvaldības informācijas bāze par to uzskaiti, kur IKT balstīts risinājums būtu efektīvs, ekonomiski racionāls un uzticams variants.

Mērķis: 

Izstrādāt jaunu uz IKT (datiem) balstītu savvaļas dzīvnieku (pārnadžu) uzskaites metodoloģiju, kas būt maksimāli automātiska ar mazu cilvēkresursu patēriņu, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu to ilgtspējīgai pārvaldīšanai un konfliktsituāciju risināšanai starp zemes īpašniekiem, medniekiem un sabiedrību.

Aktivitātes:

  1. iesaistot potenciālo gala lietotāju un veidojot esošo risinājumu pārskatu, precizēt prasības sagaidāmiem datu produktiem un ietvariem (metodes, algoritmus), uz kā pamata iespējams sākt attīstīt savvaļas dzīvnieku uzskaites pieeju, fokusējoties uz četrām dominējošajam pārnadžu sugām Latvijā – staltbriežiem (Cervus elaphus), stirnām (Capreolus capreolus), aļņiem (Alces alces) un mežacūkām (Sus scrofa);
  2. efektīvu metožu testēšana attālai datu iegūšanai ar minimālu cilvēka iesaistīšanu, izmantojot bezpilota lidaparātus ar termālam un redzamās gaismas kamerām, kustības aktivizētiem kameru slazdiem, pasīvo akustisko sensoru tīkliem un dzīvnieku GPS izsekošana;
  3. automātiska datu apstrādes darbplūsmas izstrāde, kurai tiks izmantoti mašīnapmācības algoritmi. Iegūtie detektēšanas un klasifikācijas rezultāti tiks izmantoti dzīvnieku populācijas un dzīves telpas novērtēšanai noteiktā teritorijā, rezultātā izveidojot metodoloģiju savvaļas dzīvnieku uzskaitei;
  4. projekta rezultātu izplatīšana sabiedrības informēšanai 3 brīvpieejas zinātnisku rakstu un 6 konferenču prezentāciju veidā, ka arī izmantojot mājas lapu.

Projekta norise: 2019. gada 1.aprīlis – 2022. gada 31. marts

Vadošais partneris: nodibinājums “Vides risinājumu institūts”

Partneri: SIA “Meža īpašnieku konsultatīvais centrs” un Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Dainis Jakovels, dainis.jakovels@videsinstituts.lv

Projekta administratīvais vadītājs: Roberts Rotbergs, roberts.rotbergs@videsinstituts.lv

Projekta finansētājs: Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi”, nodibinājums “Vides risinājumu institūts”, SIA “Meža īpašnieku konsultatīvais centrs” un Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

Projekta kopējais finansējums: 769 679.48 EUR