Izstrādāta jauna pieeja mežu apsaimniekošanai Latvijas nacionālajos parkos

Lai veicinātu mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanos Latvijas nacionālajos parkos, Vides risinājumu institūts (VRI) izveidojis jaunu sistēmu meža raksturojošo datu ievākšanai un apsaimniekošanas plānošanai. Šo sistēmu būs iespējams izmantot turpmāko mežu apsaimniekošanas plānu izstrādei Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) apsaimniekotajām mežu platībām nacionālajos parkos.

"Gaujas

Līdz šim mežu apsaimniekošanas plānošana un biotopu kartēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) veikta atsevišķi, tāpēc, apsaimniekojot mežu platības, biotopu saglabāšanai un atjaunošanai pievērsta mazāka uzmanība. Lai nodrošinātu uz aktuāliem meža inventarizācijas un aizsargājamo biotopu un citu vērtību datiem balstītu apsaimniekošanu, VRI izstrādāja jaunu, integrētu meža apsaimniekošanas sistēmu. Paredzams, ka jaunajai sistēmai būs pozitīva ilgtermiņa ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu (piemēram, purvu un ūdeņu ekosistēmu) saglabāšanu un to funkciju nodrošināšanu. Tiks veikti ĪADT meža apsaimniekošanas un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi, kas balstīti uz daudzpusīgu, precīzu un aktuālu informāciju par mežu ekosistēmām un citām dabas vērtībām mežu teritorijās. Tādā veidā tiks veicināta meža bioloģiskās daudzveidības un ainaviskās vērtības palielināšana, cilvēka darbības ietekmētu vai degradētu ekosistēmu dabiskošana un meža ekoloģisko funkciju saglabāšana un atjaunošana.

Sistēmas izveidei veiktas vairākas aktivitātes: izstrādāta un notestēta integrēta pieeja mežu inventarizācijai un biotopu stāvokļa novērtēšanai ĪADT; veikta meža ekosistēmas un biotopu inventarizācija un to stāvokļa novērtējums 5825 ha lielās platībās DAP apsaimniekotajās ĪADT; izstrādāta meža apsaimniekošanas un meža biotopu atjaunošanas pasākumu izvēles sistēma; izgatavoti meža apsaimniekošanas plāni 5825 ha lielām platībām DAP apsaimniekotajās ĪADT; sagatavotas vadlīnijas sabiedrības un  vietējo iedzīvotāju informēšanai par sagatavotajiem meža apsaimniekošanas plāniem; noorganizēti semināri meža inventarizācijas un DAP speciālistiem.

Jaunās sistēmas izveidē un aktuālu meža inventarizācijas datu ievākšanā un biotopu kartēšanā piedalījās DAP apsaimniekošanas plānošanas speciālisti, pieredzējuši meža inventarizācijas un apsaimniekošanas speciālisti, kā arī vadošie meža ekoloģijas un meža biotopu apsaimniekošanas speciālisti. Sistēmas izveide veikta Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta "Pasākumu plānošana mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās" (Nr. 1-08/356/2014) ietvaros.

Vairāk par projektu