Kā satelītu dati var palīdzēt Latvijai attīstīties

Strauji augošā augstas izšķirtspējas satelītu un aviācijā bāzētas attālās izpētes datu pieejamība veicinās plašu to pielietojumu starptautiska, nacionāla un lokāla līmeņa institūcijās. Īpaši vērtīgu informāciju sniegs zemes pārklājuma un zemes lietojuma dati, kurus iespējams izmantot dažādu nozaru vajadzībām. Līdz ar to projekta SENTISIMULAT galvenais mērķis ir izstrādāt tādu zemes pārklājuma un zemes lietojuma algoritmu, kas piemērots Latvijas organizāciju vajadzībām. Lai spētu izstrādāt algoritmu, kas apmierinātu potenciālo lietotāju vajadzības, šā gada vasarā projekta komanda veica intervijas ar pārstāvjiem no valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un akadēmiskajām institūcijām.

Organizācijas Latvijā, kuru ikdienas darbībā zemes pārklājuma un zemes lietošanas dati sniegtu vislielāko pienesumu, saistītas ar šādām nozarēm: lauksaimniecība, mežsaimniecība, reģionālā plānošana, pētniecība un dabas aizsardzība. Līdz šim, projekta komanda intervējusi: Lauksaimniecības atbalsta dienestu (LAD); Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūru (LĢIA); Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtu (LVAEI); Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM); Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru (LVĢMC); Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava”; Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti (LU ĢZZF); Latvijas valsts mežus (LVM); Rīgas plānošanas reģionu (RPR); Vidzemes plānošanas reģionu (VPR); Cēsu pašvaldību.

Satelīta datu  pielietojumu veidi dažādās nozarēs Latvijā:

"Lauksaimniecība"

 

"Ainavas"

 

"Mežsaimniecība"

"Mitrāji"

 

 

Intervijās identificētās potenciālo lietotāju vajadzības, kuras iespējams apmierināt ar Sentinel-2 satelīta datiem ir šādas: pamesto lauksaimniecības zemju detektēšana; potenciāli degošo teritoriju karšu izstrāde; potenciālo bebru dambju identificēšana; nosusināto teritoriju detektēšana un novērtēšana; apbūvēto teritoriju – pilsētu izplešanās detektēšana; nelikumīgu celtniecības objektu identificēšana; ainavu monitorings; degradēto teritoriju novērtēšana; zemes apsaimniekošanas uzraudzība; meža ūdensteču detektēšana un novērtēšana; latvāņu izplatības mežos, lauksaimniecības zemēs un pilsētās detektēšana un novērtēšana; meža apdraudējumu, kukaiņu uzbrukumu un postījumu novērtējums; plūdu un sniega seguma datu iegūšana; meža un kūdras purvu ugunsgrēku detektēšana; meža izciršanas novērtēšana; augu stresa līmeņa noteikšana; zemes mitruma līmeņa novērtēšana; datu iegūšana meliorācijas sistēmu stāvokļa kontrolēšanai.

Potenciālo lietotāju vajadzību analīzes rezultāts, kas izstrādāts interviju rezultātā, tiks izmantots par pamatu, lai projekta SENTISIMULAT rezultātā izstrādātu zemes pārklājuma un zemes lietojuma algoritmu, kas piemērots lietošanai valsts, pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un citiem interesentiem.