Kosmosa un ģeoinformācijas prasmju attīstīšana


Inovatīva stratēģija kosmosa un ģeoinformācijas sektora prasmju attīstīšanai, kapacitātes celšanai un Copernicus pakalpojumu lietošanas veicināšanai (EO4GEO)

Kosmosa un ģeoinformācijas sektors piedāvā apjomīgus datus par Zemes virsmu, kā arī veicina jauno tehnoloģiju attīstību un pielietošanu, tomēr nav nevienas izglītības vai apmācību programmas, kas spētu noklāt visas jomā ietvertās prasmes un zināšanas, kas būtu atbilstošas industrijas pārstāvju pieprasījumam. Turklāt sektora saistība ar vairākām citām nozarēm (piemēram, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, informācijas sistēmu, matemātikas u.c.) un virkni datu pielietojumu veidiem (vides aizsardzību, transporta plānošanu, mobilitāti, teritoriju un pilsētu politikas veidošanu u.c.) padara izglītības un prasmju iegūšanu vēl sarežģītāku. Ar sektoru saistītās izglītības un apmācību organizācijas un profesionāļi uzsver, ka steidzami nepieciešams nodefinēt un apkopot zināšanas un prasmes, kas liecinātu par starptautiskam līmenim atbilstošu profesionalitāti kosmosa un ģeoinformācijas jomās. Pēc tam plānots izstrādāt stratēģiju un plānu šo zināšanu un prasmju apgūšanai. Lielās kosmosa un ģeoinformācijas organizācijas un uzņēmumi, kā arī mazie un vidējie uzņēmumi norāda, ka šādu prasmju attīstīšana un kapacitātes celšana būtu nozīmīgs pienesums industrijai, turklāt būtiski veicināt starptautisko sadarbību, lai jaunos profesionāļus varētu rekrutēt vienā valstī un nodarbināt, iespējams, citā.

Mērķis:

EO4GEO projekta mērķis ir mazināt plaisu starp izglītības piedāvājumu un kosmosa un ģeoinformācijas  industrijas pārstāvju pieprasījumu, nostiprinot un uzlabojot esošās ekosistēmas un veicinot kosmosa un ģeotelpisko datu un pakalpojumu izmantošanu dažādās nozarēs.

Aktivitātes:

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, EO4GEO ietvaros tiks īstenotasa sekojošas aktivitātes:

  1. Lai mazinātu plaisu starp kosmosa un ģeotelpiskās informācijas industrijas pieprasījumu un izglītības un apmācību piedāvājumu, izstrādāt ilgtspējīgu stratēģiju, ņemot vērā līdz šim attīstītās un nākotnes tehnoloģiju un cita veida zināšanas un prasmes.
  2. Esošo zināšanu bāzes apkopošana un kosmosa un ģeotelpiskās informācijas sektora profesionalitātes faktoru nodefinēšana, mobilizējot un iesaistot esošos sektora ekspertus un paplašinot eksperu sadarbības tīklu.
  3. Attīstīt dinamisku platformu, kurā iekļauti sekojoši rīki: sadarbības metodes jaunu konceptu (teoriju, metožu tehnoloģiju u.c.) izstrādei un esošo ģeotelpiskās informācijas un Zemes novērošanas metožu uzlabošanai; jaunu izglītības un apmācību programmu dizaini; tieša pieeja apmācību materiāliem, kosmosa un ģeotelpiskās informācijas datiem, gadījumu izpētes materiāliem, zināšanu un prasmju pārbaudes testi, kā arī citi nozīmīgi materiāli.
  4. Izmantojot apkopoto zināšanu bāzi un apmācību moduļus, attīstīt vairākas mācību programmas, kas piemērotas dažādām nozarēm.
  5. Trīs veidu apakšsektoriem – integrētās lietojumprogramams, viedās pilsētas un klimata pārmaiņas, atbilstošu attālajā izpētē un ģeotelpiskajā informācijā bāzētu praktisko apmācību programmu izstrāde.
  6. Attīstīt ilgtermiņa rīcības plānu, kas balstīts izstrādātajā stratēģijā, iekļaujot tajā: pārvaldības modeli un struktūru, finansiāli ilgtspējīgu biznesa modeli, citu apakšsektoru integrēšanas un aktivitāšu standartizēšanas plānu, kā arī aktivitāšu plānu tehnisko risinājumu izstrādei.

Projekta norise: Janvāris 2018 – 2022. gada 30. jūnijs

Vadošais partneris: Geographic information Systems International Group (Itālija)

Partneri:

EO4GEO īsteno 26 partneri no 16 valstīm:

VRI projekta koordinators: Inese Suija – Markova, inese.suija@videsinstituts.lv

Projektu atbaslta: Eiropas Savienības Erasmus+ programma

Projekta mājas lapa