Meža bioloģiskā un ainaviskā daudzveidība

Pasākumu plānošana mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (Nr. 1-08/356/2014)

Aktuāli meža inventarizācijas dati un īpaši aizsargājamo biotopu kartējums Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) apsaimniekotajos mežos šobrīd pieejams tikai nelielām platībām. Latvijā nav izveidota vienota pieeja mežu inventarizācijai un biotopu stāvokļa novērtējumam, līdz ar to nav izdevies radīt tādu meža apsaimniekošanas un biotopu atjaunošanas plānu, kas veicinātu bioloģiskās daudzveidības un ainavisko vērtību saglabāšanu un paplašināšanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT). Pamatojoties uz Meža likuma prasībām (grozījumi stāsies spēkā 01.01.2015.), valsts meža apsaimniekošanai jānotiek saskaņā ar meža apsaimniekotāja izstrādātu un attiecīgās institūcijas vai apsaimniekotāja valdes apstiprinātu meža apsaimniekošanas plānu, kas izstrādāts, pamatojoties uz aktuāliem meža inventarizācijas datiem. Kombinējot jaunākās tehnoloģijas ar tradicionālo meža inventarizācijas pieeju, iespējams iegūt objektīvus un aktuālus datus, uz kuriem balstoties plānot ilgtspējīgu meža un biotopu apsaimniekošanu.

Mērķis

Veicināt tādu meža ekosistēmu apsaimniekošanas plānošanas pieeju īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā, kas nodrošina mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanu, aizsargājamo meža biotopu platību palielināšanu un cilvēka darbības ietekmēto meža ekosistēmu dabiskošanu

VRI risinājumi

Balstoties uz integrētiem tradicionālās inventarizācijas un attālās izpētes datiem, izveidot efektīvu un savstarpēji integrētu sistēmu mežu ekosistēmas raksturojošu datu ievākšanai un apsaimniekošanas pasākumu plānošanai. Izstrādātais plāns kalpotu par pamatu tādai mežu apsaimniekošanas un plānošanas pieejai, kas veicinātu dabas un ainaviskās daudzveidības saglabāšanos ĪADT.

Projekta ietvaros tiks veikta meža un biotopu inventarizācija un to stāvokļa novērtējums, kā arī sagatavoti meža apsaimniekošanas plāni 5825ha lielām platībām, kas atrodas Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) apsaimniekotajās ĪADT. Tās atrodas Gaujas Nacionālajā parkā (GNP), Ķemeru Nacionālajā parkā (ĶNP), Slīteres Nacionālajā parkā (SNP) un Rāznas Nacionālajā parkā (RNP).

Papildu informācijas materiāli no semināra meža inventarizācijas speciālistiem 2015.gada 14.maijā:

Metodes un tehnoloģijas

Meža un biotopu inventarizācijas un stāvokļa novērtēšanai plānots izmantot kombinētu izpētes un plānošanas metodi. Datu un informācijas iegūšanai tiks veikta gan tradicionālā inventarizācijas metode, ievācot lauka datus, gan aviācijā bāzēta attālā izpēte. Attālās izpētes tehnoloģijas – augstas izšķirtspējas RGB kamera, hiperspektrālie sensori un LiDAR lāzerskeneris, ļauj īsā laika posmā iegūt apjomīgu informāciju par biotopu teritorijām un bioloģisko sastāvu. Abu metožu ievāktie dati tiks integrēti un analizēti, lai rezultātā izstrādātu pētniecībā balstītu mežu un biotopu apsaimniekošanas plānu.

Rezultāti

Projekta norise: 01.10.2014. – 30.04.2016.

Projekta vadītājs: Gatis Eriņš

Projekta finansētājs: Latvijas vides aizsardzības fonds