Microfish

microfish

Zivju barošanās paradumi ezeros ar dažādu planktoniskā barošanās tīkla uzbūvi un mainīgu veģetāciju (MICROFISH) Nr. 1.1.1.2/ VIAA/1/18/301

Vienošanās ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru par projekta realizāciju Nr.1.1.1.2/16/I/001

Ūdenstilpju barības ķēdēm ir nozīmīga loma ezeru ekosistēmu funkcionēšanas procesu norisē. Nepievēršot pastiprinātu uzmanību kopējai ezera ekosistēmas izpētei, nav iespējams pamatoti skaidrot, kā ekosistēma reaģēs uz potenciālajām vides izmaiņām, kā arī nav iespējams prognozēt, kā šīs izmaiņas ietekmēs kopējo ezera ekosistēmas funkcionēšanu, it īpaši – zivju krājuma attīstību. Zinātniskos datos balstītu ezeru apsaimniekošanas plānu izstrāde nav iespējama, ja tiek ignorēta kāda daļa no ezera ekosistēmas.

Mērķis

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot zināšanas par ezeru barības ķēžu funkcionēšanu, tādējādi sniedzot iespēju apvienot ekonomiskos un ekoloģiskos kritērijus ar mērķi izstrādāt ilgtspējīgākus un zinātniskos datos balstītus ezeru apsaimniekošanas plānus, noskaidrot, kā ezera ūdensaugi (kā dzīves vide zivīm) un planktona organismi (iekļaujot arī mikrobiālās ķēdes komponentes kā potenciālos zivju kāpuru barības objektus) ietekmē zivju barošanās paradumus dažādos ezeros.

Aktivitātes

  1. sezonāla aptuveni 150 paraugu ievākšana no astoņiem Latvijas un Igaunijas ezeriem, pielietojot vēl līdz šim nedokumentētu ezeru barības ķēžu izpētes pieeju;
  2. ezera ūdensaugu (kā dzīves vide zivīm) un planktona organismu (iekļaujot arī mikrobiālās ķēdes komponentes kā potenciālos zivju kāpuru barības objektus) ietekmes noskaidrošana uz zivju barošanās paradumiem dažādos ezeros;
  3. pielietojot īpaši ezeru krastu zonai pielāgotas metodes, tiks novērtēti zivju kāpuru barošanās paradumi un to izdzīvotību ietekmējošie faktori. Plānots, ka iegūtie rezultāti nodrošinās visaptverošu izpratni par ezera ekosistēmas funkcionēšanas procesiem dažāda tipa ezeros;
  4. makrofītu un planktoniskās barības ķēdes struktūras ietekmes izpēte uz zivju krājumiem – kāpuri tiks identificēti un to barošanās paradumi tiks novērtēti izmantojot jaunu kuņģu satura segmentācijas metodi;
  5. bioloģisko paraugu ievākšana lauku darbu laikā, iegūto paraugu analīze laboratorijā, datu apstrāde un validācija ar mērķi identificēt saistību starp zivīm, makrofītiem un planktona organismiem (īpaši tiem, kuri iekļauti mikrobiālajā barības ķēdē);
  6. mēģināt rast atbildi uz jautājumu – kā zivju sabiedrība un makrofīti ietekmē mikrobiālo barības ķēdi un zivju kāpuru attīstību.
  7. projekta rezultātu prezentēšana 3 starptautiskās konferencēs, kā arī 3 starptautisku žurnālu publikāciju sagatavošana.

Projekta norise: 2019. gada janvāris – 2022. gada janvāris

Projekta vadītājs: pēcdoktorante Katrit Karus, katrit.karus@videsinstituts.lv

Projektu finansiāli atbalsta: Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākums “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” pētniecības pieteikumam “Zivju barošanās paradumi ezeros ar dažādu planktoniskā barošanās tīkla uzbūvi un mainīgu veģetāciju”; līdzfinansē Latvijas Valsts un Vides risinājumu institūts.