Pakalpojumi

Šodienas izaicinājumus nevar risināt
ar vakardienas domāšanas veidu
Attālās izpētes laboratorija

Ķīmijas laboratorija

Lai izstrādātu kvalitatīvus augu izcelsmes produktus un preparātus, nepieciešama dziļa izpēte un mūsdienīgas analītiskās metodes. VRI Ķīmijas laboratorijā apvienojam pieredzi un zināšanas par augu fitoķīmiju, lai radītu ilgtspējīgus un industrijā pieprasītus risinājumus.

Spēja pielāgoties

Strādājam ar plašu spektru dažādu ķīmisko analīžu metožu

Unikālas zināšanas

Uzkrāta plaša pieredze un zināšanas ārstniecības augu un to produktu raksturošanā

Mūsdienīgs aprīkojums

Mūsu rīcībā ir viena no modernākajām ķīmijas laboratorijām Latvijā

Gaistošo savienojumu identifikācija un daudzuma noteikšana ēteriskajās eļļās, izmantojot gāzu hromatogrāfijas-masspektrometrijas (GC-MS) metodes.

Augu ekstraktu negaistošo savienojumu identifikācija un fitoķīmiskā profila izpēte, dažādu augu aktīvo savienojumu un to grupu daudzuma noteikšana, izmantojot šķidrumu hromatogrāfijas-masspektrometrijas (LC-UV-MS) un spektrofotometrijas metodes.

Makro, mikro elementu un smago metālu noteikšana dažādiem paraugiem t.sk. augu drogās, to pārstrādes produktos, augsnē, izmantojot mikroviļņu plazmas-atomemisijas spektroskopijas (MP-AES) metodes.

Fizikālo parametru noteikšana augu drogām un to pārstrādes produktiem t. sk. ēterisko eļļu daudzums, mitrums, pelnu saturs, refrakcijas indekss, blīvums un optiskās rotācijas koeficients.

Siltumnīcas efekta gāzu (SEG) kvalitatīvais un kvantitatīvais raksturojums gaisa paraugos, kā arī gaisa paraugu ņemšana.

Viedā lauksaimniecība un agrotehnoloģijas

Augi ir bagātīgs vērtīgu vielu avots – daudzu medicīnas un kosmētikas preparātu efektu nodrošina tieši vielas, kas sākotnēji iegūtas no augiem. Vides risinājumu institūts ir specializējies ārstniecības un aromātisko augu agrotehnoloģiju izstrādē – darām to inovatīvi, pielietojot attālajā izpētē un datu apstrādē gūto pieredzi un kombinējot to ar dziļām zināšanām bioloģijā un agronomijā.

 • Augsnes agroķīmiskās analīzes
 • Sēklu diedzēšana, augu selekcija un pavairošana
 • Augu audzēšanas tehnoloģijas
 • Augu fitoķīmiskā sastāva izpēte
 • Augu pavairošana in vitro
 • Attālā izpēte dažādu parametru novērtēšanai

Attālās izpētes datos balstītu risinājumu izstrāde

Lai pieņemtu objektīvus lēmumus, pētāmo problēmu jāapskata no dažādiem leņķiem – un dažāda augstuma! Talkā ņemot dažādu (RGB, termo, LIDAR, hiperspektrālo u.c.) sensoru datus, kas iegūti no droniem, lidmašīnām un satelītiem, spējam pētāmajā teritorijā atklāt pilnīgi jaunas likumsakarības. 

 • Datu ievākšana ar lidojošo laboratoriju ARSENAL
 • Satelītu, aviācijas un dronu datos balstīti risinājumi
 • Zemes dzīļu skenēšana ar ģeoradaru
 • Speciālās aviācijas darbi

 

Inovatīvas pieejas mežsaimniecībā

Lai mežs būtu ne tikai produktīvs, bet arī bioloģiski augstvērtīgs, vērts par šo ekosistēmu iegūt plašu datu kopu. Datu apstrādes iespējas ļauj lemt par konkrētā mirklī atbilstošākajiem meža apsaimniekošanas pasākumiem.

 • Datos balstīta mežu inventarizācija
 • Datots balstīts mežu veselības novērtējums
 • Attālināta mežizstrādes uzraudzība
 • Dažādu risku agrīnās brīdināšanas sistēma
 • Augsnes sasaluma modelēšana
 • Savvaļas dzīvnieku uzskaite

Praktiskās entomoloģijas laboratorija

Kopš 2020. gada Vides risinājumu institūtā darbojas praktiskās entomoloģijas laboratorija, kurā šobrīd pastāvīgi tiek uzturētas kāpostu balteņa (Pieris brassicae), persiku laputs (Myzus persicae) un siltumnīcu baltblusiņas (Trialeurodes vaporariorum) populācijas.

 • Sugu populāciju izveide un uzturēšana
 • Olfaktometriskie testi

Klimata tehnoloģijas

Lauksaimniecība un mežsaimniecība ik gadu rada vairāk nekā ceturtdo daļu pasaules kopējo siltumnīcas efekta (SEG) gāzu emisiju. Lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu pēc pārtikas un citiem resursiem, ir jāmeklē efektīvāki un videi draudzīgāki saimniekošanas veidi un ražošanā jāiekļauj bezatkritumu tehnoloģijas.

 • Tiešie SEG mērījumi
 • Netiešie SEG mērījumi
 • Tehnoloģijas aktīvo savienojumu iegūšanai no ražošanas blakusproduktu biomasas
 • Kontrolētās drenāžas risinājumi
 • Attālā izpēte ūdens līmeņa monitoringam
Foto: Matīss Markovskis

Datos balstīti vides pārvaldības risinājumi

Jēgpilna vides attīstības plānošana un pārvaldība iespējama tikai tad, ja lēmumi tiek balstīti objektīvos datos.

 • Attālināts energoaudits – siltuma zudumu kartēšana
 • Datos balstīti telpiskās un ainavu plānošanas risinājumi

Datos balstīti dabas aizsardzības risinājumi

Dabas aizsardzība ir bijis Vides risinājumu institūta darbības stūrakmens kopš institūta dibināšanas 2007. gadā. Vienmēr esam meklējuši veidus, kā dabas resursus pārvaldīt ilgtspējīgi, lēmumus balstot objektīvos datos.

 • Jaunas pieejas bioloģiskās daudzveidības novērtēšanai
 • Biotopu eksperta atzinumu sagatavošana
 • Attālināts dabas resursu monitorings
 • Attālināts dzīvotņu monitorings
 • Dzīvotņu modelēšana

 

Foto: Matīss Markovskis