Palieņu pļavu atjaunošana Dvietes palienēDvietes upes hidroloģiskā režīma un palieņu pļavu atjaunošana projekta "Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene" (DVIETE) LIFE09 NAT/LV/000237

Dvietes palienes pļavu nosusināšana un nepietiekama apsaimniekošana, veicinājusi to aizaugšanu ar kokiem un krūmiem, biotopu platību un bioloģiskās kvalitātes samazināšanos. Dvietes upe tikusi iztaisnota meliorācijas sistēmas ierīkošanas nolūkos, kas strauji palielinājusi palienes pļavu izžūšanu mazūdens periodos. Tas ievērojami apdraud Latvijā un Eiropas Savienībā (ES) aizsargājamo griežu (Crex crex) populāciju. Lai atjaunotu palieņu pļavu hidroloģisko režīmu un veicinātu vietas pievilcību un sociāli ekonomisko vērtību, nepieciešams atjaunot agrāko Dvietes upes tecējumu, kā arī mazināt Dvietes palienes pļavu aizaugšanu ar kokiem un krūmiem.

Mērķi:

  1. atjaunot griezes ligzdošanas biotopus degradētā un pamestā Dvietes upes palienes posmā;
  2. demonstrēt un veicināt kompleksu palieņu pļavu biotopu atjaunošanas metožu ieviešanu Latvijā un citās Baltijas valstīs;
  3. lai uzlabotu palienes hidroloģisko režīmu un pasargātu no aizaugšanas apkārtējās pļavu platības, atjaunot Dvietes upes dabisko gultni 2km garumā.

Aktivitātes:

Veikt griezes (Crex crex) dzīvotņu modeļa sagatavošanu.

1.attēls. Griezēm piemēroto biotopu karte (4 piemērotības klašu dalījumā) Dvietes palienes dabas parkam un tā apkārtnei

1.attēls. Griezēm piemēroto biotopu karte (4 piemērotības klašu dalījumā) Dvietes palienes dabas parkam un tā apkārtnei

Metodes un tehnoloģijas:

Lai iegūtu datus par projekta teritoriju, Dvietes upes tecējumu un palieņu pļavu platību un stāvokli, tika izmantotas modernākās aviācijā bāzētas attālās izpētes tehnoloģijas. Datu ievākšanai, analīzei un kartogrāfisko materiālu veidošanai VRI pētnieki pielietoja lidmašīnā iemontējamus hiperspektrālos sensorus un LiDAR lāzerskeneri.

Rezultāti:

Izmantojot aviācijā bāzētas attālās izpētes tehnoloģijas, iegūta informācija par Dvietes palienes vēsturisko tecējumu un šī brīža aizauguma un zemes izmantojuma situāciju. Izveidotas zemes virsmas un reljefa kartes, kā arī izstrādāts griezes (Crex crex) dzīvotņu modelis Dvietes palienē.

Projekta norise: 2010. gada 1. oktobris – 2014. gada 30. septembris

Projekta vadītājs: Edmunds Račinskis, Latvijas Dabas fonds

VRI projekta koordinators: Rūta Abaja, ruta.abaja@videsinstituts.lv

Projekta finansētāji: Eiropas Savienības LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma, Latvijas Vides aizsardzības fonds

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar: Latvijas Dabas fonds, ARK fonds (Nīderlande), Ilūkstes novada dome, ELM MEDIA

Projekta buklets

Papildu informācija par projektu