Pielietotas jaunākās attālās izpētes metodes Cēsu novada ainavu plānošanā

Pateicoties Vides risinājumu institūta (VRI) ekspertīzei attālās izpētes metožu pielietošanā, pirmo reizi Latvijā – Cēsu novada ainavu tematiskā plāna izstrādē izmantoti augstas izšķirtspējas aerolāzerskenēšanas dati un ortofotogrāfijas, uz kuru pamata izstrādāta detalizēta novada seguma karte, digitālie reljefa un virsmas modeļi, kā arī precīzi nokartēta latvāņu (Heracleum sosnowskyi) izplatība. 4.februārī ar Cēsu novada ainavu tematiskās plānošanas rezultātiem tika iepazīstināti Latvijas Universitātes (LU) 74. starptautiskās konferences dalībnieki.

"Prezentācija

Cēsu novada ainavu telpiskās plānošanas izstrādē pētnieki izdalīja četru veidu ainavu telpas: kultūrvēsturiski vērtīgās ainavas, ekoloģiski vērtīgās ainavas, ainavu riska teritorijas un vizuāli augstvērtīgās teritorijas. Kultūrvēsturiski nozīmīgajās ainavās ietilpst muižu vai vecsaimniecību apbūves, zemes lietojuma veida elementi, kas ir saglabāti un pamanāmi, kā arī vēsturiski nozīmīgās alejas. Par ekoloģiski vērtīgajām ainavām uzskatāmas īpaši aizsargājamās darbas teritorijas, bioloģiski vērtīgie zālāji, ekomeži un lašu upju ielejas. Riska teritoriju kategorijā ietilpst lauksaimniecības zemes, kurās noris dabiskā apmežošanās, kā arī Cēsu novadam raksturīgā latvāņu (Heracleum sosnowskyi) izplatība. Atsevišķi skatītas arī vizuāli degradētās ainavas – neapsaimniekotas un sliktā stāvoklī esošas saimnieciskās telpas, kā arī pavirši apsaimniekoti un pamesti kultūrvēsturiskie objekti. Savukārt, ainavu vizuālo vērtību kategorijā ietilpst skatu vietas, kas ietver ainaviskus ceļu posmus, estētiskus zemes apgabalus vai mozaīkas, dabiskus vēsturiskos elementus, kā arī izceļ vietējās ainavas specifiku.

Cēsu novada ainavu tematiskais plāns izstrādāts LIFE Viva Grass projekta “Integrētās plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai” (Nr. LIFE13 ENV/LT/000189)  ietvaros.

Vairāk par projektu