Rīgas ainavu kvalitātes mērķi

Riga

“Ainavu kvalitātes mērķu noteikšanas” pētījuma vajadzība ir saistīta ar dziļāku pamatojumu izstrādi Rīgas teritorijas plānojuma risinājumiem, kura ietvaros tiek veikta virkne pētījumu par dažādiem pilsētas teritorijas novērtēšanas un attīstības jautājumiem. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta iepirkuma rezultātā veicamā pētījuma mērķis ir, analizējot Rīgas ainavu individuālās īpašības, kā arī spēkus un ietekmes, kas tās veido, noteikt ainavu kvalitātes mērķus, lai attēlotu kultūras un dabas mantojuma daudzveidību pilsētā un veicinātu to ilgtspējīgu attīstību, izstrādājot Rīgas teritorijas plānojuma risinājumus.

Mērķi

  1. Izstrādāt Rīgas pilsētvides ainavu plānošanas pamatnostādnes;
  2. Izveidot perspektīvo Rīgas pilsēttelpas un to veidojošo telpisko struktūru grafisko attēlojumu;
  3. Izstrādāt Rīgas pilsētas integrētu ainavu sistēmu
  4. Izstrādāt pamatpieeju Rīgas ainavu kvalitātes mērķu noteikšanai un definēt galvenos Rīgas ainavu kvalitātes mērķus.

VRI risinājumi

Bastoties uz iepriekš veikto pētījumu analīzi un ainavu plānošanas tiesiskajiem aspektiem, izstrādāt kvalitātes mērķu noteikšanas pamatpieeju un izstrādāt Rīgas pilsētas integrētu ainavu plānošanas pamatnostādnes.

Pielietotās metodes un tehnoloģijas

Pētījumā analizēti iepriekš veiktie pētījumi, kas saistīti ar ainavu teritoriālo novietojumu, galvenajām funkcijām un esošo stāvokli. Galvenās analīzē izmantotās ainavu kvalitātes kritēriju grupas: ekoloģiskais stāvoklis, kultūras un vēsturiskās ainavas, ainavu estētika, arhitektoniskā kvalitāte, sociālās, telpiskās struktūras un funkcionalitātes kvalitāte. 

1.attēls. Rīgas pilsētas vēsturiskās lineārās struktūras

1.attēls. Rīgas pilsētas vēsturiskās lineārās struktūras

Rezultāti

Izstrādāta perspektīvās Rīgas pilsēttelpas un to veidojošo telpisko struktūru noteikšanas metodika un ainavu kvalitātes noteikšanas metodika. Izveidots perspektīvo ainavas telpu kartējums un datu bāze ĢIS vidē, veidojot integrētu Rīgas ainavu karti. Izstrādāta metodika Rīgas ainavu kartēšanai, plānošanai un kvalitātes iezīmju noteikšanai, ļauj plānot un veidot multifunkcionālu, integrētu un atvērtu Rīgas ainavu sistēmu nākotnes perspektīvā.

2.attēls. Rīgas novietojums Daugavas ielejā un kāpu grēdu un masīvu ģeogrāfija

2.attēls. Rīgas novietojums Daugavas ielejā un kāpu grēdu un masīvu ģeogrāfija

3. attēls. Pilsētas telpiskie centri. Kā

3. attēls. Pilsētas telpiskie centri. Kā “jaunie centri” atainoti plānotie vai paredzētie perspektīvās apbūves mezgli atbilstoši stratēģiskajiem Rīgas pilsētas attīstības dokumentiem

Projekta norise: 2013.gads

Projekta vadītājs: Dr. Geogr. Anita Zariņa

Projekta finansētājs: Rīgas dome