Sāvienas ezers

Sāvienas ezera ekosistēmas izpēte un apsaimniekošanas stratēģijas izstrāde

Pēdējos gados Sāvienas ezerā konstatētas vairākas ekoloģiskas problēmas: novērotas neizskaidrotas ūdens līmeņa svārstības, ezera aizaugšana, vasarās intensīva ūdens ziedēšana, kā arī samazināts vērtīgo zivju sugu daudzums. Lai spētu rast risinājumu šāda veida problēmām, nepieciešams veikt ekoloģiskā stāvokļa un tā ietekmes uz zivju resursiem izvērtēšanu. Balstoties uz pētniecības datu analīzi nepieciešams izveidot ilgtspējīgu ezera apsaimniekošanas stratēģiju, uzlabojot ezera pieejamību un pievilcību gan vietējo iedzīvotāju, gan viesu acīs.

Mērķis

Izstrādāt uz izpētes datiem balstītu ilgtspējīgu Sāvienas ezera apsaimniekošanas stratēģiju.

VRI risinājumi

Uz aktuālu un vēsturisku datu analīzes balstīta izpēte, kuras rezultātā izveidotas rekomendācijas Sāvienas ezera resursu apsaimniekošanas stratēģijai un ieviešanas plānam.

Pielietotās metodes un tehnoloģijas

Zinātnisku datu ievākšanai un analīzei projektā tiek izmantotas klasiskās hidrobioloģijas (barības vielu, fitoplanktona, zooplanktona, zoobentosa paraugu ievākšana un analīze) un izpētes metodes. Lai noteiktu ezera stāvokli un resursu izmantojamību gada griezumā, dati tiek ievākti un analizēti dažādās sezonās. Jāpiemin, ka zivju sabiedrības izpēte tiek veikta atbilstoši Eiropas Standartam EN 14757:2005 ar Nordic tipa daudzacu žaunu tīkliem.

Sižets Vidzemes televīzijas ziņās un LTV raidījumā „Dienas ziņas” 09.07.2014

Projekta norise: 05.2014 – 12.2014

Projekta vadītājs: VRI vadošais pētnieks Dr.biol. Matīss Žagars, E-pasts: matiss.zagars@videsinstituts.lv, tālrunis:

Projekta finansētājs: Madonas novada pašvaldība

Līdzfinansētājs: Zivju fonds

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar: Madonas novada pašvaldība

=