VRI attīsta satelītu datos balstītu pieeju Latvijas zemes seguma kartēšanai

Vides risinājumu institūts (VRI) attīsta attālajā izpētē un satelītu datos balstītu zemes seguma kartēšanas algoritmu. Tas noslēdz trešo posmu Eiropas Kosmosa aģentūras (ESA) Sentinel-2 satelīta attēlu simulēšanai, kas veltīta zemes seguma un zemes izmantošanas kartēšanai (projekts SentiSimuLat).

SentiSimuLat mērķis ir izstrādāt Latvijas zemes lietotāju vajadzībām atbilstošu zemes seguma klasifikācijas algoritmu. Šobrīd Latvijā tiek izmantots CORINE zemes seguma (CLC) klasifikators. Tas ir standartizēts starptautiska līmeņa risinājums, kas veiksmīgi darbojas Eiropas līmenī, tomēr zemās datu izšķirtspējas un retās informācijas atjaunošanas dēļ klasifikācijas pielietošanas iespējas specifiskām valsts vajadzībām ir ierobežotas. Turklāt Latvijai nav izstrādāta pieeja zemes seguma kartēšanai, pielietojot attālo izpēti, kas varētu sniegt vērtīgu informāciju par valsts dabas resursiem. Līdz ar to VRI attīsta attālajā izpētē balstītu zemes seguma klasifikācijas algoritmu, kas uzlabos un papildinās CLC pieeju.

"Cēsu

Lai izveidotu attālās izpētes informācijas pamatu algoritma vajadzībām, 2015. un 2016. gada sezonā VRI organizēja vairākas attālās izpētes datu ievākšanas misijas Cēsu, Burtnieku un Siguldas testa teritorijās. Dati tika ievākti, izmantojot unikālu attālās izpētes sensoru sistēmu ARSENAL, kuras tehnoloģiskais aprīkojums ļauj simulēt Sentinel-2 satelīta attēlus. Attālās izpētes datu validācijas nolūkā paralēli tika veiktas arī lauka datu ievākšanas misijas.

Jaunajā zemes seguma kartēšanas un klasifikācijas pieejā būs iekļauta tāda informācija, klases (piemēram, zālāji, mitrāji, lauksaimniecības zemes, cilvēka veidoti objekti u.c.) un detalizācijas pakāpe, kas nepieciešama Latvijas lauksaimniecības, mežsaimniecības, reģionālās attīstības, vides aizsardzības un citu sektoru vajadzībām. Pirmā algoritma versija jau ir izstrādāta un notestēta. SentiSimuLat pēdējais posms tiks veltīts konstatēto kļūdu novēršana un algoritma darbības uzlabošanai.

"SentiSimuLat

VRI sagaida, ka jaunajam zemes seguma algoritmam būs raksturīga lietotājam draudzīgāka saskarne (eng. Interface), kā arī datu kopu automātiska lasīšana un rakstīšana. Algoritmu varēs lietot cilvēki, kuriem piemīt vidēja līmeņa zināšanas un prasmes ģeotelpiskās informācijas sistēmu lietošanā. Tas iekļauj arī speciālistus un pētniekus no tādām organizācijām kā Lauku atbalsta dienests, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Zemkopības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs u.c.

SentiSimuLat laikā izveidotie risinājumi – Sentinel-2 satelīta datu simulācija un aviācijā balstīts zemes seguma klasifikācijas algoritms, sniegs ieguldījumu inovatīvu zemes novērošanas produktu un pakalpojumu attīstībā. Turklāt tas palīdzēs uzlabot Latvijas pētnieku un speciālistu zināšanas un prasmes zemes novērošanas datu ievākšanā, apstrādē, analīzē un pielietošanā.

SentiSimuLat projektu (Simulation of Sentinel-2 Images for Land Cover/ Land Use Monitoring Using Hyperspectral Airborne Remote Sensing) Nr. LV1-29  finansiāli atbalsta Latvijas valsts un EKA Eiropas Sadarbības valsts plāna (PECS) ietvaros.  Šajā ziņā paustā informācija nekādā veidā neatspoguļo EKA oficiālo viedokli.

Vairāk par SentiSimuLat projektu