VRI īstenos projektu "Pasākumu plānošana mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās"

29.septembrī Vides risinājumu institūts (VRI) parakstīja līgumu ar Latvijas vides aizsardzības fondu (LVAF) par projekta "Pasākumu plānošana mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās" (Nr. 1-08/356/2014) īstenošanu no šā gada 29. septembra līdz 2015.gada 30.septembrim.

Projekta mērķis ir ilgtermiņā veicināt Latvijas mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanu, aizsargājamo meža biotopu platību palielināšanu un cilvēka darbības ietekmēto meža ekosistēmu dabiskošanu.

Lai šo mērķi sekmētu, projekta ietvaros tiks izstrādāta jauna, integrēta pieeja meža apsaimniekošanas plānošanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) Latvijā, balstot to uz savstarpēji papildinošu meža un biotopu inventarizācijas datu ievākšanu.

Līdz šim tradicionālā pieeja meža apsaimniekošanas plānošanai ĪADT noteica to, ka mežiem tiek atsevišķi veikta meža inventarizācija un īpaši aizsargājamo biotopu kartēšana. Veicot meža inventarizāciju, tās fokuss ir uz meža saimnieciskās vērtības novērtēšanu, vienlaicīgi nevērtējot biotopu stāvokli. Tā rezultātā meža apsaimniekošanas plānošanā dominē meža saimnieciskās vērtības izmantošana, otrajā plānā atstājot tādus meža apsaimniekošanas pasākumus, kuri veicina dabas daudzveidības un ainaviskās kvalitātes palielināšanos.

Īstenojot projektu, tiks izstrādāta un aptuveni 5825ha mežu platībā veikta  savstarpēji papildinošas meža inventarizācijas un īpaši aizsargājamo biotopu kartēšanas informācijas ievākšana, kurai sekos meža apsaimniekošanas plānu sagatavošana, sabiedriskā apspriešana un apstiprināšana. Projekta teritorija aptvers Gaujas, Ķemeru, Slīteres un Rāznas nacionālos parkus.

Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds (LVAF).

""