VRI izstrādās jaunu Informācijas komunikāciju tehnoloģijās (IKT) balstītu savvaļas dzīvnieku uzskaites metodoloģiju

Vides risinājumu institūts sadarbībā ar Meža īpašnieku konsultatīvo centru un Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu uzsākuši jaunas uz IKT (datiem) balstītas savvaļas dzīvnieku (pārnadžu) uzskaites metodoloģijas izstrādi. Paredzēts, ka šī tehnoloģija būs automatizēta, ar nelielu cilvēkresursu iesaisti, lai atbalstītu lēmumu pieņemšanu savvaļas dzīvnieku ilgtspējīgai pārvaldīšanai un konfliktsituāciju risināšanai starp zemes īpašniekiem, medniekiem un sabiedrību.

""

Savvaļas pārnadži ir vērtīgs dabas resurss, kura ikgadējais pienesums Eiropas Savienības ekonomikai medījuma gaļas produkcijas veidā ir virs 394 miljoniem eiro. Tomēr savvaļas pārnadžu izplatība ir saistīta arī ar zaudējumiem lauksaimniecībai un mežsaimniecībai, kas pārsniedz vairākus 100 miljonus eiro. Neviena no šobrīd lietotajām pārnadžu monitoringa metodēm Eiropā neatbilst nepieciešamajiem efektivitātes un precizitātes kritērijiem. Bieži lietotas lauka skaitīšanas metodes (pēdu skaitīšana sniegā un dzinējmedības) var sniegt neprecīzu novērtējumu un pieprasa lielus cilvēkresursus. Tādējādi ir vērojama nepieciešamība pēc jaunām, efektīvām un uzticamām metodēm pārnadžu uzskaitei.

Šobrīd pārnadžu populācijas pārvaldības plānošana Latvijā balstās aptuvenās aplēsēs, bez regulāras to uzskaites, neņemot vērā arī svarīgus indikatorus, piemēram, dzimumu un vecuma struktūru populācijā, populācijas blīvuma atbilstību teritorijas kapacitātei, radītos zaudējumus arī citām ekonomikas nozarēm. Kopējais pārnadžu populācijas lielums pašlaik tiek aprēķināts no aplēsēm, kas ievāktas no atsevišķām medību pārvaldības vienībām.

Projekta laikā, iesaistot potenciālo gala lietotāju, pētnieki attīstīs IKT balstītu savvaļas dzīvnieku uzskaites risinājumu, kas būs efektīvs, ekonomiski racionāls un uzticams variants, fokusējoties uz četrām dominējošajam pārnadžu sugām Latvijā – staltbriežiem (Cervus elaphus), stirnām (Capreolus capreolus), aļņiem (Alces alces) un mežacūkām (Sus scrofa). Plānota arī efektīvu metožu testēšana attālai datu iegūšanai ar minimālu cilvēka iesaistīšanu, izmantojot bezpilota lidaparātus, kas aprīkoti ar termālās un redzamās gaismas kamerām, kustības aktivizētiem kameru slazdiem, pasīvo akustisko sensoru tīkliem un dzīvnieku GPS izsekošanu.

Pielietojot mašīnapmācību algoritmus, pētnieki veidos automatizētu datu apstrādes, klasifikācijas un analīzes rīku. Iegūtos rezultātus izmantos dzīvnieku populācijas un dzīves telpas novērtēšanai noteiktā teritorijā, rezultātā izveidojot metodoloģiju savvaļas dzīvnieku uzskaitei.

Projekts “Informācijas komunikāciju tehnoloģijās (IKT) balstīta savvaļas dzīvnieku uzskaites pieeja to ilgtspējīgai pārvaldībai” (Nr. 1.1.1.1/18/A/146) tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros.

Papildu informācija par projektu pieejama šeit.