VRI sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu un partneriem īsteno projektu klimata izmaiņu samazināšanai lauksaimniecības praksē

Klimata pārmaiņas šobrīd ir pasaulei izšķirīgi svarīgs jautājums, un to apturēšanai ir jāveic izmaiņas visās cilvēka darbības jomās. Latvijā viens no galvenajiem siltumnīcefekta gāzu (SEG) avotiem ir lauksaimniecība, kas veido 24% no visām valsts SEG emisijām, turklāt Latvija ir valsts ar Eiropas Savienībā otro lielāko lauksaimniecības SEG emisiju īpatsvaru. Tāpēc Latvijas Dabas fonds kopā ar Vides risinājumu institūtu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru un Čehijas Zinātnes un sabiedrības centru jau otro gadu īsteno projektu “LIFE CRAFT: Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā”. Projekta mērķis ir Latvijā pārbaudīt un praktiski demonstrēt SEG emisijas mazinošas lauksaimniecības prakses, kuras tajā pašā laikā ļauj lauksaimniekiem saglabāt ekonomisko stabilitāti un veicina klimata atbildīgas lauksaimniecības konkurētspēju tirgū. Aprīlī sākas projekta otrā lauka darbu sezona.

"Attēlā

“Klimata pārmaiņas jau sen vairs nav kāda no mūsu ikdienas dzīves attālināta problēma, bet realitāte, kuru izjūtam šeit un tagad, turklāt nākotnē tās tikai pastiprināsies. Lauksaimniecība ir joma, kuru klimata pārmaiņas ietekmē ļoti tieši. Tāpēc siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, kā arī pielāgošanās dzīvei un darbam klimata izmaiņu skartā vidē nav izvēle, bet gan nepieciešamība, lai saglabātu un nodrošinātu ilgtspējīgu lauksaimniecības attīstību nākotnē”, saka Ģirts Strazdiņš, Latvijas Dabas fonda direktors.

Projekts LIFE CRAFT praktiski pārbaudīs un demonstrēs trīs dažādas, Latvijā līdz šim vēl maz izmantotas metodes – bezaršanu, bio-ogles iestrādi augsnē un kontrolēto drenāžu, kuras ļauj samazināt CO2 un citas SEG emisijas, iepazīstinās ar tām Latvijas lauksaimniekus un apkopos praktiskus ieteikumus šo metožu piemērošanai tieši Latvijas apstākļos.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar desmit saimniecībām Latvijā testēs bezaršanas metodi. Bezaršanas metode jeb tiešā sēja ir veids, kā tiek audzēta raža, neskarot un nekustinot augsni. Tādā veidā augsnes virskārta paliek neskarta, dabiskā veidā uzlabojas augsnes auglība, struktūra un noturība pret slimībām. Bezaršanas metode arī samazina augsnes izdalītā CO2 apjomu un augsne var kļūt par oglekļa krātuvi. Lai arī Latvijā jau ir lauksaimnieki, kas strādā ar bezaršanas metodi, projekts palīdzēs izvērtēt tās efektivitāti un izplatīt to vēl plašākā lauksaimnieku lokā.

Jānis Kažotnieks, LLKC eksperts saka: “Tiešā sēja nav nekas jauns – tieši tā cilvēki audzēja pārtiku pirms aršanas uzplaukšanas, taču šobrīd tā iezīmējas kā pieeja, kas dod izredzes lauksaimniecībai nākotnē. Tā ir iespēja saglabāt vērtīgu, veselīgu un auglīgu augsni, samazināt resursu patēriņu lauksaimniecībā, iegūt labu ražu un tajā pašā laikā saudzēt klimatu.”

Latvijas Dabas fonds kopā ar trīs saimniecībām vērtēs, kā CO2 emisijas samazina bio-ogles iestrāde augsnē un kā šī pieeja ietekmē ražību. Bio-ogles iestrādāšana tiek uzskatīta par vienu no daudzsološākajām tehnoloģijām oglekļa uzkrāšanai un SEG emisiju samazināšanai lauksaimniecībā, tajā pašā laikā tā uzlabo augsnes auglību, piesaista mitrumu un samazina lauksaimniecības radītā piesārņojuma nokļūšanu ūdeņos.

Vides risinājumu institūts (VRI) izmēģinājumu teritorijās divās zemnieku saimniecībās uzstādīs kontrolētās drenāžas sistēmas un vērtēs to ietekmi uz SEG emisijām un ieguvumu lauksaimniekiem. Kontrolētās drenāžas sistēmas ļauj lauksaimniekiem samazināt nevajadzīgus ūdens zudumus un pielāgoties ūdens trūkumam, kā arī mazināt plūdu riskus, tāpat mitrākā augsnē kopumā samazinās SEG emisijas.  Projekta partneris Čehijas Zinātnes un sabiedrības centrs iesaistīsies kontrolētās drenāžas monitoringā. VRI arī īstenos attālās izpētes monitoringa instrumentu pielāgošanu SEG emisiju mērīšanai, kas palīdzēs izvērtēt valsts politiku lauksaimniecības SEG emisiju mazināšanai.

Projekta ietvaros tiks izstrādāta praktiska rokasgrāmata par dažādām metodēm, kas palīdz samazināt lauksaimniecības ietekmi uz klimatu. Rokasgrāmata aplūkos metodes, kas saistītas ar augsni un dod ieguldījumu augsnes oglekļa krājumu palielināšanā un kas ir derīgas tieši Latvijai un Baltijas jūras reģionam.

LIFE CRAFT ir demonstrāciju projekts – visās saimniecībās, kurās notiek projekta darbi, tiks rīkotas atvērto durvju dienas, lai pēc iespējas vairāk lauksaimnieku varētu gūt jaunas zināšanas un praktiskus ieteikumus klimatam draudzīga saimniekošanas veida ieviešanai savā darbībā.

Projekts tiks īstenots līdz 2023. gadam, un tas ļaus iegūt datus par izmēģināto metožu efektivitāti vairāku gadu griezumā, un līdz ar to arī pilnvērtīgi izvērtēt metožu efektivitāti un piemērotību Latvijas klimatiskajiem apstākļiem.

Projekta kopējais budžets ir 1 987 764 EUR. 60% no tā finansē Eiropas Savienības LIFE programma, bet pārējo – Latvijas Vides Aizsardzības fonda administrācija un projekta partneri.

Vairāk informācijas par projektu lasiet šeit.

Vides risinājumu institūts ir starptautiska pētniecības, attīstības un inovāciju organizācija. Tajā apvienojušies dažādu nozaru eksperti un speciālisti, kas, pielietojot jaunākās tehnoloģijas un zināšanas, izstrādā risinājumus ar dabas resursu apsaimniekošanu saistītiem izaicinājumiem.